ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΩΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 03/05/2016 – 07/04/2018

Σήμερα 07 Απριλίου 2018  ο Δημήτρης  Καλόμαλλος  με την ιδιότητά  μου ως  μέλος της  εξελεγκτικής  επιτροπής προέβην στον έλεγχο των βιβλίων και των οικονομικών παραστατικών του συλλόγου για την  οικονομική χρήση 03/05/2016 έως 07/04/2018.

Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσα  ότι  όλα τα βιβλία και τα παραστατικά του Συλλόγου(Αποδείξεις Εισπράξεως –Τιμολόγια Αγορών και Δαπανών, κλπ.)  έχουν τηρηθεί από την Ταμία του Συλλόγου κ. Παπαδοπούλου Ελένη, με απόλυτη τάξη, πλήρη ενημέρωση και ανταποκρίνονται σύμφωνα με τον ισολογισμό, καθώς και τις σχετικές εγγραφές του Βιβλίου Ταμείου.

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης : 4.270,00 €  καθώς και 100$ Αμερικής και 100$  Αυστραλίας  στις 7/7/2016 μετετράπησαν  σε  85,39 € και 64,56 €  αντίστοιχα με αποτέλεσμα το υπόλοιπο να ανέλθει  στα 4.419,95 €.

Η ανάλυση του Ταμείου κατά την  07 Απριλίου 2018 είναι η ακόλουθη :

ΕΣΟΔΑ : 18.171,77 €       

ΕΞΟΔΑ :  12.513,27 €

Υπόλοιπο Ταμείου (την 07η Απριλίου 2018) :  5.658,50 €.

Γενικό Σύνολο ποσού που ευρίσκεται στο Ταμείο την 07η Απριλίου 2018 :  5.658,50 € .

 Από το παραπάνω  ποσό  τμήμα του 5.300,00 €  ευρίσκεται σε  ενημερωμένο λογαριασμό της  Τράπεζας  Alpha Bank (IBAN   511002002006030) κατάστημα Μεγαλόπολης .

Το υπόλοιπο του ποσού 358,50 €  για τις τρέχουσες ανάγκες  του Συλλόγου.

 Σύμφωνα πάντως με το Καταστατικό του Συλλόγου, ποσά άνω των τριακοσίων (300,00 €) ευρώ πρέπει να είναι κατατεθειμένα σε Τράπεζα.

Η Επιτροπή αποφαίνεται ότι η οικονομική διαχείριση για το χρονικό διάστημα από 03-05-2016 έως 07-4-2018 έχει καλώς και προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Απολογισμού του Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζώνης Αρκαδίας της άνω περιόδου και την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης. 

Ζώνη Αρκαδίας, 11-4-2018

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο πρόεδρος

Καλόμαλλος  Δημήτρης