Παλαιοντολογικά ευρήματα

Στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης αλλά και στη Ζώνη, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει παρουσία από το 1902, όταν έσκαψε ο καθηγητής Θεόδωρος Σκούφος και εντόπισε εκπληκτικό παλαιοντολογικό υλικό. Επίσης, τη δεκαετία του ’60, o καθηγητής Ι. Μελέντης πάλι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών έκανε ανασκαφές κοντά στο Ίσιωμα Καρυών, που δίνει πολλά ευρήματα σε διάφορα σημεία.

      Υπάρχει στα αρχεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  δημοσίευμα της εφημερίδος ΄΄ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ΄΄ του έτους 1902 με αναφορά σε παλαιοντολογικά ευρήματα και τάφους στο χωριό Ζουνάτι.  

   

Έκδοση: 1902 
Θέματα: Σκούφος, Θεόδωρος Παλαιοντολογία, Μεγαλόπολη (Αρκαδία, Ελλάδα), Πλειστόκαινο, 2.000.000-12.000 πριν από σήμερα Paleontology, Megalopolis (Arcadia, Greece), Pleistocene, 2.000.000-12.000 B.D. Γορτυνία (Αρκαδία, Ελλάδα) Gortynia (Arcadia, Greece)
Σκούφος Θεόδωρος

Ψηφιοθήκη ΑΠΘ – Ψηφιακές συλλογές

Ακρόπολις, 2, 09/01/1902 αριθμ.φύλλου 7135

Τίτλος: Παλαιοντολογικά ευρήματα Γόρτυνος 
Paleontological findings at Gortyna
Ημ/νία έκδοσης: 1902
Πηγή: Ακρόπολις, 2, 09/01/1902
Akropolis, 2, 09/01/1902
Λέξεις Κλειδιά: ΤάφοιGraves
Θέματα: Σχετιζόμενο όνομα: Σκούφος, Θεόδωρος
Σχετιζόμενο όνομα φορέα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ministry of National Education and Religious Affairs
Σχετιζόμενοι θεματικοί όροι:
Παλαιοντολογία, Γόρτυνα (Αρχαία πόλη)
Paleontology, Gortyna (Extinct city)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΟΥ ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Εις το υπουργείον της Παιδείας ελήφθη χθες παρά του εν Μεγαλουπόλει επιμελητού των αρχαιοτήτων έγγραφον σχετικώς προς τα παλαιοντολογικά ευρήματα του χωρίου Ζουνάτι του δήμου Γόρτυνος. Διά του εγγράφου τούτου ο επιμελητής καθιστά γνωστόν εις το υπουργείον ότι ανευρέθησαν οστά προκατακλυσμιαίων ζώων σαρκοφάγων και πλείστοι αρχαίοι τάφοι επί τινος γηλόφου του ανωτέρου χωρίου. Το έγγραφον συνώδευσε και διά δειγμάτων των ευρημάτων, συνισταμένων εκ πέντε καλώς διατηρουμένων οδόντων, μεγέθους ενός μεγάλου δακτύλου της χειρός και του αυτού πάχους. Το υπουργείον ευθύς ως έλαβε τα ανωτέρω εκάλεσε τον παλαιοντολόγον κ. Σκούφον και του έδειξε τους οδόντας, οι οποίοι ως απεφάνθη ο κ. Σκούφος ανήκουν εις ιππάριον. Μετά ταύτα ο υπουργός κ. Μομφερράτος, έχων πρόσφατον παράδειγμα το Πικέρμι, αι ανασκαφαί του οποίου έδωκαν τόσον λαμπρά αποτελέσματα, ενετείλατο εις τον κ. Σκούφον να μεταβή εις Ζουνάτιον και ενεργήση προχείρους ανασκαφάς εις την θέσιν όπου ανευρέθησαν τα οστά διά να βεβαιωθή αν δύναται να ευρεθούν και άλλα. Διά τας ανασκαφάς αυτάς, ο κ. υπουργός ανέγραψε πίστωσιν χιλίων δραχμών. Εις Ζούνατιον  ο κ. Σκούφος θ’ αναχωρήση αύριον το αργότερον, ευθύς άμα τω κοινοποιηθή η διαταγή, θα παραμείνη δ’ εκεί ολίγον, καθόσον αι ανασκαφαί θα είνε δοκιμαστικαί, των γενικών ανασκαφών αποφασισθεισών να γίνωσι το καλοκαίρι.