Πρόγραμμα εκλογής (25/05/2019)

        

Δήμος Μεγαλόπολης

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα «Κλεισθένης I» (Α΄133)” και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 ( Α΄43).
  2. Την υπ’ αριθ. 4/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

                                              Γνωστοποιούμε ότι

Για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26 Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων.       

Υποψήφιοι πρόεδροι κοινότητας Ζώνης

1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

  2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Οι έδρες της εκλογικής Περιφέρειας  Γόρτυνος ανέρχονται σε δύο (2).          

Οι έδρες της εκλογικής Περιφέρειας Μεγαλόπολης ανέρχονται  σε είκοσι (20).                    

Οι έδρες της εκλογικής Περιφέρειας Φαλαισίας ανέρχονται σε πέντε (5).                   

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Μεγαλόπολης ανέρχονται σε πέντε (5).      

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Λεονταρίου ανέρχονται σε πέντε (5).

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26 Μαΐου 2019, ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθ. 118633/03-05-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας και την υπ΄αριθ. 129393/16-05-2019 τροποποίηση της με αριθ.118633/29566/03-05-2019 απόφασης καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας:

Για την Ζώνη:

  • Α/Α του εκλογικού τμήματος είναι 130
  • ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μεγαλόπολης / Γόρτυνος
  • ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ζώνης
  • ΕΚΛΟΓΕΙΣ που θα ψηφίσουν είναι Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Έως ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (και τυχόν παραληφθέντες εκλογείς)
  • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ είναι το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

………………………………………………………………………………………………………

                                Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

                                 Διονύσιος Παπαδόπουλος